U tijeku je podjela kompostera za biootpad, zapremine 600 l, stanovnicima čazmanskoga područja koji su se prijavili na javni poziv Grada Čazme. Prvih 180 kompostera, vrijednih oko 55 tisuća kuna, nabavljeno je sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i Grada Čazme u omjeru 60% – 40%, a za građane su besplatni.
Grad Čazma, u suradnji s komunalnim poduzećem, nabavom kompostera za biootpad želi smanjiti udio korisnoga otpada u ukupnom komunalnom otpadu: “Uz to što se na taj način čuva okoliš, stvara se korisni kompost koji se može koristiti u kućanstvima za uzgoj i prihranu bilja, a smanjuje se i količina komunalnog otpada na gradskome odlagalištu”, rekao je gradonačelnik Dinko Pirak.
“Budući da će se gradski deponij s vremenom morati zatvoriti, a otpad će se odvoziti na neko regionalno odlagalište, smanjenje količine otpada utjecat će i na cijenu prijevoza za komunalno poduzeće, odnosno za krajnjeg korisnika”, naglašava direktor Komunalija, Ivan Beljan.

Budući da ima novih upita građana, u Gradu Čazmi planiraju nastavak ovog projekta sljedeće godine, odnosno nabavku novih kompostera po raspisivanju natječaja Fonda za zaštitu okoliša.

Grad Čazma i čazmansko gradsko poduzeće među prvima su u ovome dijelu Hrvatske počeli s odvajanjem korisnog otpada. Nakon što je stanovnicima dodijeljena kanta za komunalni otpad, kućanstvima u čazmanskom i naseljima u užem krugu dodijeljena je i tzv. plava kanta za papir, plastiku i metal. Također, svake treće subote u mjesecu, Komunalije odvoze glomazni otpad iz kućanstava zahvaljujući čemu više nema divljih deponija na tome području. Postavljeni su ekootoci za papir, plastiku i staklo koji će se uskoro upotpuniti novim, te će se postaviti i kontejneri za odjeću i obuću.
U pripremi je i izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu Komunalija Čazma, čije projektiranje je u 100%-tnom iznosu financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a gradnja će se sufinancirati u odnosu 80 – 20 u korist Fonda.

Zašto, kako i što kompostirati pročitajte na sljedećoj poveznici:
http://recikliraj.hr/recikliranje-biootpada/

IMG_7178