Ponavljamo N A T J E Č A J za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2018/19..

Iz Proračuna Grada Čazme, za akademsku godinu 2018./2019. isplatit će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po studentu, odnosno ukupno 40 jednokratnih pomoći. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Pozivamo zainteresirane studente da se jave u Gradsku upravu Grada Čazme.

Pravo sudjelovanja imaju studenti: državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Čazme, redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija, studenti koji nisu primatelji stipendije po bilo kojoj drugoj osnovi (kandidati koji trenutačno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć), studenti čiji roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obaveza prema Gradu Čazmi i studenti koji nisu stariji od 27 godina na dan podnošenja zahtijeva.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

svi studenti:

1) propisani obrazac za prijavu *

2) preslika osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,

3) izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju (obrazac)*

4) potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske

grupe te brojem ECTS bodova

5) potvrdu fakulteta sa prosjekom ocjena za prethodnu godinu / za studente prve godine presliku svjedodžbe zadnje godine srednje škole

6) kopija kartice žiro računa studenta (sa IBAN-om)

Studenti koji imaju ukupna mjesečna primanja u obitelji u 2017. godini po članu kućanstva manje od 1.500,00 kuna i/ili ostvaruju prava na dodatne bodove:

7) izjava o suživotu s članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac)*

8) za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva  – potvrda o visini prihoda iz  Porezne uprave

9) potvrda fakulteta ili škole o školovanju člana zajedničkog domaćinstva (uzima se u obzir školovanje u Srednjoj školi ili fakultetu)

10) dokaz da je podnositelj zahtjeva dijete bez jednog ili oba roditelja; dokaz da je podnositelj zahtjeva dijete samohranih majki/očeva; dokaz da je podnositelj zahtjeva dijete poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata

11) potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji  (npr. potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe, bolovanju od kroničnih neizlječivih bolesti i sl.

12) dokaz o ostvarenoj rektorovoj ili dekanovoj nagradi; dokaz o ostvarenim ostalim nagradama i priznanjima (županijskim i državnim)

Podnositelji zahtjeva dužni su podnijeti sve dokaze na temelju kojih žele ostvariti pravo na bodove.

*Obrasci se mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili preuzeti s Internet stranice

www.cazma.hr

Molbe se podnose poštom ili osobno na adresu:

Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, najkasnije do 19.10.2018.

Dodatne informacije mogu se dobiti u  Gradskoj upravi na telefon 771 193 ili e-mail elvira.babic.markovic@cazma.hr.

 

natjecaj – 2018

prijavnica jednokratna pomoc 2018

izjava o suzivotu 2018

izjava o ne primanju drugih stipendija 2018