Klasa: 350-02/16-01/2

Ur.broj: 2110-01-04/18-80

Čazma, 18.09.2018.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Čazme (KLASA: 350-02/16-01/2, URBROJ: 2110-01-02/18-79) od 17.09.2018. godine, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu V. Izmjene i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Čazme

 

Ponovna javna rasprava započeti će 3.10.2018. godine i trajati do zaključno 12.10.2018.

Javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme održati će se u zgradi Gradske uprave, Trg Čazmanskog Kaptola 13, svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati (Pododjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, stambene poslove i zaštitu okoliša, prizemlje zadnja vrata desno). Na javnom uvidu će biti izloženi grafički i tekstualni dio Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme s prilozima.

Javno izlaganje Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme održati će se 10.10.2018. godine u zgradi Gradske vijećnice, ulica Kralja Tomislava 1, Čazma, 1. kat, s početkom u 9:00 sati.

Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme koje se odnose na dijelove na kojima se temelji ponovna javna rasprava mogu se davati cijelo vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave do zaključno 12.10.2018. godine isključivo pisanim putem na slijedeći način:

  • Upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme.
  • Predati u pismenom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme, Trg Čazmanskog Kaptola 13, Čazma
  • Dati usmeno na zapisnik u vrijeme javnog izlaganja

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNICA:

Andrea Prugovečki Klepac, prof.

PREUZMI DOKUMENTE (162.7 MB)