Klasa:021-05/13-01/2
Ur.broj:2110-01-03/15-23
Čazma,12.06.2015.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13),

S A Z I V A M

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 19.06.2015. godine (petak), s početkom u 9 sati, u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I  R E D

1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
2. Razmatranje prijedloga i davanje mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije
Izvjestitelj: Saša Križ, ravnatelj JU Zavoda za prostorno uređenje BBŽ
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2014.g.
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čazme za 2015.g.
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme u 2015.g.
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja, Zlatnog grba Grada Čazme,
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vinko Ravlić, v.r.