KLASA: 024-02/24-01/01, URBROJ: 2103-01-05/04-24-1

Čazma, 18. siječnja 2024. g.

Na temelju članka 61., stavak 1. i članka 62., stavak 4.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 13/21)

S A Z I V A M

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati u petak, 19. siječnja 2024. godine u 8 sati, u Multifunkcionalnom centru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.  

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

Izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

                                                                                             

                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Branko Novković, mag.med.techn., v.r.