S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 09.04.2020. godine izjašnjavanjem putem e-maila najkasnije do dana 09.04.2020.g. do 10 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje Odluke o oslobađanju obveze plaćanja usluge predškolske ustanove Dječjeg vrtića „Pčelica“ Čazma

Pojašnjenje odluke Elvira Babić Marković  na tel.099 2771-193

  1. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Pojašnjenje odluke Andrea Prugovečki Klepac na tel.099 266-3633

  1. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih prostora

Pojašnjenje odluke Andrea Prugovečki Klepac na tel.099 266-3633

  1. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čazme

Pojašnjenje Odluke Ivan Beljan, direktor „Komunalije“ d.o.o. Čazma na tel.091 1771011

 

Važna napomena:

Temeljem Upute za postupanje Ministarstva uprave zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, uzimajući u obzir Odluke stožera civilne zaštite dopušteno je održavanje sjednica predsjedničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila.

Molimo Vas da o predloženim Odlukama glasujete sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ i to za svaku odluku posebno na e-mail  cazma@cazma.hr

Upute o glasovanju možete dobiti na tel. 099 2771052.

 

 

 

                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                        Ivica Vranić, v.r.