Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 13/21), i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21)

S A Z I V A M

            4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 03.11.2021. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Multifunkcionalnom poslovnom prostoru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o stanju u prostoru Grada Čazme za razdoblje od 2016.g. do 2020.g.

Izvjestitelj: predstavnik izrađivača Planimetar d.o.o.

3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2021.g.

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme.

Izvjestitelj: Mario Ivanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za određivanje imena ulica na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                Branko Novković, mag.med.techn., v.r.