Prema obavijesti Hrvatske vode – VGO za srednju i donju Savu – VGI za mali sliv Česma – Glogovnica, Centar obrane od poplave za područje BBŽ, vezano na visinu vodostaja na r. Česmi na mjerodavnom vodomjeru u Čazmi, na kojem je dana 23.10.2014. u 14 sati zabilježen vodostaj 557, s tendencijom daljnjeg porasta, donijeli su rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava na području Županije bjelovarsko-bilogorske, slivno područje „Česma-Glogovnica“, BP7, dionice br.: D.7.1, D.7.3., D.7.5., D.7.6., D.7.9., D.7.14, D.7.16., dana 23.10.2014. u 15 sati.