Grad Čazma isplaćuje naknadu za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Čazme.

S obzirom na trenutačnu situaciju, pozivamo vas da svoje zahtjeve upućujete putem elektroničke pošte, na adresu elvira.babic.markovic@cazma.hr.

U prilogu se nalazi Zahtjev za isplatu koji treba popuniti te priložiti ostalu dokumentaciju u elektroničkom obliku (rodni list bebe ili izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o prebivalištu bebe, kopija kartice tekućeg računa roditelja – skenirano ili fotografirano).                       

zahtjev za pomoc – Grad